В Україні В Польщі
Введіть свою електронну скриньку, та ми відправимо Вам цей файл
E-mail

Ми відправимо Вам цей файл на email

Статут фірми в Польщі (зразок)

Публікуємо зразок установчого договору товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) в Польщі. Спочатку варіант польською мовою, який Ви можете використати при реєстрації підприємства в Польщі, та варіант українською мовою, щоб легше було зорієнтуватися в змісті документа.


UMOWA

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

-1-

 Stawiający oświadczają, że zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

-2-

 1.  Firma Spółki brzmi: BUSINESS IN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
 2. Spółka może używać skrótu firmy: BUSINESS IN POLAND spółka z o.o. lub BUSINESS IN POLAND sp. z o.o., oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

-3-

 1. Siedzibą Spółki jest Rzeszów.
 2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 3. Spółka w ramach swojej działalności może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, jak również uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą oraz korzystać z innych form współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi na podstawie przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

-4-

Spółka zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

-5-

 1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:
 1. W przypadku czynności wymagającej uzyskania zezwolenia lub koncesji właściwego organu, Spółka podejmie działalność gospodarczą w tym zakresie dopiero po uprzednim uzyskaniu zezwolenia lub koncesji.

-6-

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł (sto złotych) każdy.
 2. Każdy ze Wspólników może mieć więcej niż jeden udział.

-7-

 1. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić zarówno przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących, jak i poprzez ustanowienie nowych udziałów.
 2. Na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego mogą zostać wniesione wkłady niepieniężne (aporty).
 3. Dotychczasowym Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w objęciu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

-8-

 1. Udziały w kapitale zakładowym Spółki objęte zostały w sposób następujący:

1) Wspólnik IVAN IVANENKO obejmuje 50 (pięćdziesiąt) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych),

2) Wspólnik PETRO PETRENKO obejmuje 50 (pięćdziesiąt) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych),

 1. Wszystkie udziały, o których mowa w ust. l zostały przez wszystkich Wspólników pokryte gotówką.
 2. Podwyższenie kapitału zakładowego na zasadach wynikających z umowy Spółki do kwoty 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) na mocy uchwały Wspólników podjętej do dnia 31 grudnia 2030 roku nie stanowi zmiany umowy Spółki.

-9-

 1. Udziały Wspólnika mogą za jego zgodą zostać umorzone. Umorzenie udziałów może nastąpić z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych o obniżeniu kapitału zakładowego lub z czystego zysku.
 2. Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały postanawia o umorzeniu udziałów oraz ustala warunki umorzenia w tym w szczególności:

-10-

 1. Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki.
 2. O zamiarze zbycia udziałów wspólnik zobowiązany jest powiadomić Zarząd, który niezwłocznie zawiadamia o tym pozostałych wspólników.
 3. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa w nabyciu udziałów od wspólnika zbywającego udziały proporcji do liczby posiadanych przez siebie udziałów.
 4. Zgłoszenie zamiaru skorzystania z prawa pierwszeństwa powinno być dokonane w ciągu jednego miesiąca od daty powiadomienia przez Zarząd o zamiarze zbycia udziałów przez wspólnika.

-11-

 Organami Spółki są:

 1. Zgromadzenie Wspólników,
 2. Zarząd.

-12-

 1. Uchwały Wspólników są podejmowane na Zgromadzeniu Wspólników.
 2. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być podjęte uchwały, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być podjęte albo na głosowanie pisemne. Pisemne głosowanie jest wyłączone w sprawach określonych w art. 231 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
 3. Zgromadzenie Wspólników jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 52 % (pięćdziesiąt dwa) kapitału zakładowego Spółki.
 4. Uchwały Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, jednak nie mniej niż 52 głosami wszystkich Wspólników Spółki.
 5. Uchwały dotyczące zmiany umowy Spółki, rozwiązania umowy Spółki lub zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części zapadają większością dwóch trzecich głosów wszystkich Wspólników Spółki. Uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki wymaga większości trzech czwartych głosów wszystkich Wspólników Spółki.
 6. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane Wspólnikowi pocztą elektroniczną.
 1. Uchwały można podjąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
 1. W Zgromadzeniu Wspólników na każdy udział przypada jeden głos.

-13-

Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
 2. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia o wartości dwudziestokrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki wymaga uchwały Wspólników.

-14-

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych oraz w umowie Spółki, w tym:

 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 2. podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
 3. udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie liczby członków Zarządu,
 5. ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu,
 6. podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
 7. zmiana umowy Spółki,
 8. podjęcie uchwały o łączeniu się spółek oraz o przystąpienie do innych spółek,
 9. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 10. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 11. rozwiązanie Spółki,
 12. zwrot dopłat.

-15-

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.

-16-

 Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

-17-

 1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub więcej członków, w tym Prezesa Zarządu.
 2. Członkowie Zarządu są powoływani przez Zgromadzenie Wspólników na kadencję trwającą cztery lata.

-18-

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z Członków Zarządu działający jednoosobowo.

-19-

 1. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z tym, że pierwszy rok obrotowy zakończy się 31 grudnia 2020 roku.
 2. Spółka zobowiązana jest prowadzić dokumentację i księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

-20-

Likwidację Spółki przeprowadzą likwidatorzy, którymi są Członkowie Zarządu lub osoby wybrane przez Zgromadzenie Wspólników.

-21-

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów normatywnych obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pierwszy Zarząd

Poza umową objętą tym aktem, ustala się Zarząd i powołuje się do pierwszego Zarządu Spółki:

– Pana IVAN IVANENKO, jako Prezesa Zarządu


ДОГОВІР

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

 –1-

 Учасники заявляють, що утворюють товариство з обмеженою відповідальністю, далі – «Товариство».

-2-

 1. Назва товариства: BUSINESS IN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
 1. Товариство може використовувати скорочену назву: BUSINESS IN POLAND Spółka z o.o. або BUSINESS IN POLAND Sp.z o.o., та графічні символи, що його відрізняють.

-3-

 1. Місцем реєстрації Товариства є Ряшів (Жешув).
 2. Товариство працює на території Республіки Польща та за її межами.
 3. У рамках своєї діяльності Товариство може створювати відділення, представництва, філії та інші організаційні підрозділи в країні та за кордоном, а також бути учасником інших товариства, як в країні так і за кордоном, а також використовувати інші форми співпраці з іншими суб’єктами господарювання відповідно до норм законодавства Республіки Польща.

-4-

Товариство створюється на невизначений термін.

-5-

 1. Предметом діяльності Товариство, згідно Польського Класифікатора Діяльності є:
 1. У випадку необхідності ведення діяльності, яка вимагає дозволу або ліцензії компетентного органу, Товариство буде здійснювати таку господарську діяльність лише після отримання дозволу чи ліцензії.

-6-

 1. Статутний капітал Товариства становить 10 000,00 злотих (десять тисяч злотих) і поділяється на 100 (сто) рівних та нероздільних часток номінальною вартістю 100 злотих (сто злотих) кожна.
 2. Кожен з Учасників може мати більше однієї частки.

-7-

 1. Збільшення статутного капіталу може відбуватися за рахунок збільшення номінальної вартості існуючих часток, або шляхом створення нових часток.
 2. Для покриття підвищеного статутного капіталу можуть вноситися негрошові вклади (внески в натуральній формі).
 3. Існуючі Учасники користуються переважним правом на отримання нових часток в підвищеному статутному капіталі пропорційно до кількості їх часток.

-8-

 1. Частки в статутному капіталі Товариства набуваються наступним чином:

1) Учасник  IVAN IVANENKO набуває 50 (п’ятдесят) часток номінальною вартістю 100,00 злотих (сто злотих) кожна, загальною вартістю 5 000,00 злотих (п’ять тисяч злотих),

2) Учасник PETRO PETRENKO набуває 50 (п’ятдесят) часток номінальною вартістю 100,00 злотих (сто злотих) кожна, загальною вартістю 5 000,00 злотих (п’ять тисяч злотих),

 1. Усі частки, про які йдеться в пп. 1, оплачені Учасниками готівкою.
 2. Збільшення статутного капіталу, згідно положень Договору товариства, до суми в 1 000 000,00 злотих (один мільйон злотих) на підставі рішення Учасників, прийнятого до 31 грудня 2030 року, не вважається зміною до Договору Товариства.

-9-

 1. Частки Учасника можуть бути анульовані за його згодою. Ануляція часток може відбуватися за умови дотримання положень Кодексу господарських товариств про зменшення статутного капіталу або з чистого прибутку.
 2. Загальні збори Учасників приймають рішення про анулювання часток та визначають умови такого анулювання, зокрема:

-10-

 1. Для продажу чи застави часток необхідна згода Товариства.
 2. Про намір продати свої частки Учасник зобов’язаний повідомити Правління, яке негайно повідомляє про це інших Учасників.
 3. Учасники мають право пріоритету при купівлі часток в Учасника, який їх продає, пропорційно до кількості належних їм часток.
 4. Повідомлення про намір реалізувати пріоритетне право повинно бути зроблено протягом одного місяця з дня повідомлення Правлінням про намір продати часток Учасником.

-11-

 Органами Товариства є:

 1. Загальні збори учасників,
 2. Правління.

-12-

 1. Рішення Учасників приймаються на Загальних зборах Учасників.
 2. Постанови можуть бути прийняті без проведення Загальних зборів учасників, якщо всі Учасники письмово погоджуються з рішенням, яке має бути прийняте або з проведенням письмового голосування. Письмове голосування не може проводитися з питань, визначених ст. 231 § 2 Кодексу господарських товариств.
 3. Загальні збори учасників є дійсними, якщо на них представлено не менше 52% (п’ятдесят два відсотки) статутного капіталу Товариства.
 4. Рішення Учасників приймаються абсолютною більшістю голосів, однак не менше ніж 52 голосами всіх Учасників Товариства
 5. Рішення щодо змін до Договору товариства, припинення Договору товариства або відчуження Товариства чи його організованої частини приймаються більшістю в дві третини голосів всіх Учасників Товариства. Рішення про значну зміну сфери діяльності Товариства приймаються більшістю голосів у три чверті голосів всіх Учасників Товариства.
 6. Загальні збори акціонерів скликаються за допомогою направлення рекомендованих листів або листів надісланих кур’єрською поштою, що направлені не менше ніж за два тижні до дати проведення Загальних зборів учасників. Замість рекомендованого листа чи листа, надісланого кур’єрською поштою, повідомлення може бути надіслане Учаснику електронною поштою.
 7. Рішення можуть бути прийняті, незважаючи на відсутність офіційного скликання Загальних зборів учасників, якщо весь статутний капітал є представлений на Зборах, і ніхто з присутніх не висловив заперечень щодо проведення Зборів або внесення конкретних питань до порядку денного.
 8. На Загальних зборах Учасників на одну частку припадає один голос.

-13-

 1. Загальні збори Учасників можуть бути звичайними або позачерговими.
 2. Звичайні Загальні збори Учасників повинні проводитися впродовж шести місяців після закінчення кожного фінансового року.
 3. Розпорядження правом або зобов’язанням Товариства, прийняття на себе Товариством зобов’язання на суму, що в двадцять разів перевищує суму статутного капіталу Товариства, вимагає рішення Учасників.

-14-

До компетенції Загальних зборів Учасників належать питання, застережені в Кодексі про комерційні товариства та статуті, включаючи:

 1. перегляд та затвердження звіту Правління про діяльність Товариства та фінансової звітності за попередній фінансовий рік,
 2. прийняття постанови про розподіл прибутку або покриття збитків;
 3. підтвердження виконання обов’язків членами Правління,
 4. призначення та звільнення членів Правління та визначення кількості членів Правління,
 5. визначення винагороди членам Правління,
 6. збільшення та зменшення статутного капіталу Товариства,
 7. внесення змін до договору Товариства,
 8. прийняття постанови про злиття товариств та приєднання до інших товариств,
 9. продаж і оренду підприємства або його організованої частини та встановлення обмеженого речового права на нього,
 10. придбання та розпорядження нерухомим майном, правом безстрокового використання, або часткою нерухомості,
 11. припинення Товариства,
 12. повернення доплат.

-15-

Загальні збори Учасників проводяться в місці реєстрації Товариства

-16-

Правління веде поточні справи Товариства та представляє Товариство.

-17-

 1. Правління Товариства складається з одного або декількох членів, включаючи Президента Правління.
 2. Члени Правління призначаються Загальними зборами Учасників строком на чотири роки.

-18-

Кожен член Правління вправі діяти від імені Товариства одноособово.

-19-

 1. Фінансовий рік збігається з календарним роком, за винятком того, що перший фінансовий рік закінчиться 31 грудня 2020 року.
 2. Компанія зобов’язана вести документацію та книги обліку відповідно до чинного законодавства.

-20-

Ліквідацію Товариства здійснюватимуть ліквідатори, які є членами Правління, або особи, обрані Загальними зборами Учасників.

-21-

У питаннях, не врегульованих цією Угодою, застосовуються положення Кодексу господарських товариств та інших нормативних актів, що діють на території Республіки Польща.

Перше правління

Окрім договору, на який поширюється цей акт, створюється Правління та призначається до Першого Правління Товариства:

– Пан IVAN IVANENKO, як Президент Правління.


 

Дивіться також:

У Вас залишилися запитання?

Телефонуйте: +38 (098) 275 57 33 !

Розповімо про все детальніше!

Автор Михайло Романюк

23 Червня, 2020

Категорії:
Зв'яжіться з нами
Зв’яжіться з нами просто зараз