W Polsce Na Ukrainie
Enter your email addrerss, and we will send file
E-mail

We will send file to your email

Pomoc prawna bieżącej działalności firmy w Polsce

 • Sporządzenie umów gospodarczych. negocjacje z kontrahentami
 • Pomoc prawna podczas operacji eksportowo-importowych
 • Reprezentacja interesów firmy przed organami władzy państwowej
 • Rozwiązanie sporów sądowych
 • Pomoc prawna korporatywnej działalności firmy. Sprzedaż udziałów wspólników
 • Zawieszenie działalności spółki. Likwidacja spółki
 • Stałe doradztwo. Usługi abonamentowe
Sporządzenie umów gospodarczych. negocjacje z kontrahentami

Jeśli macie Państwo zamiar zawrzeć umowę na terytorium Polski lub umowę z udziałem polskiego kontrahenta – pomożemy przygotować odpowiedni projekt, biorąc przede wszystkim pod uwagę:

 • Państwa zainteresowania;
 • indywidualne cechy biznesu;
 • wymagania prawa polskiego do zawarcia tej umowy.

Przeprowadzimy również analizę gotowych projektów umów, oferowanych przez Państwa kontrahentów. Naszym celem będzie identyfikacja i minimalizacja potencjalnych zagrożeń, które mogą wystąpić w wyniku podpisania zaproponowanej umowy.

Zrealizujemy:

 • opracowanie projektu umowy gospodarczej każdego rodzaju i stopnia skomplikowania (takich jak: kupna-sprzedaży, dostawy, zamiany, najmu, leasingu, pożyczki, podwykonawstwa,transportowania, franczyzy itd.);
 • analizę treści proponowanego projektu umowy pod kątem zgodności jej warunków z interesem klienta, ujawnienie potencjalnego ryzyka, przygotowanie i uzgodnienie protokołu rozbieżności;

Możemy również zapewnić udział naszego prawnika w procesie negocjacji dotyczących zawarcia umowy.

Jak pokazuje doświadczenie, pomoc prawnika w negocjacjach między przedstawicielami biznesu z różnych krajów jest uzasadniona, a czasami bardzo potrzebna.

Naszym głównym zadaniem jest uwzględnienie Państwa interesów w procesie uzyskania wstępnych ustaleń i opracowania postanowień przyszłej umowy.

W tym celu zapewnimy:

 • faktycznyudział naszego prawnika w negocjacjach na terenie Polski lub Ukrainy;
 • udziałprawnikaw negocjacjach w trybie wideo konferencji;

prowadzenie negocjacji w Państwaimieniutelefonicznie lub drogą korespondencji przez e-mail.

Pomoc prawna podczas operacji eksportowo-importowych

Jeśli Państwa działalność związana jest z eksportem lub importem towarów w granicach Ukrainy, Polski lub innych krajów – jesteśmy gotowi pomóc Państwu zorganizować ten proces w optymalny sposób.

Naszym głównym zadaniem w tym zakresie jest minimalizacja ryzyka prowadzenia operacji eksportowo-importowych i minimalizacja Państwa wydatków.

Zapewniamy:

 • rejestrację firmy w urzędzie celnym: zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie;
 • przygotowanie całej wymaganej dokumentacji do przeprowadzenia operacji eksportowo-importowych (opracowanie umów, specyfikacji, dokumentów pakowania, faktur vat, deklaracji itp.);
 • certyfikację produktów niezbędną do eksportu/importu;
 • organizację usług brokera celnego na terenie Polski i Ukrainy;
 • kontrolę nad prawidłowością operacji odprawy celnej towaru;
 • doradztwo w zakresie bieżących kwestii, wynikłych w trakcie prowadzenia operacji eksportowo-importowych.

Pomagamy zarówno polskim, jak i ukraińskim firmom dostosować swój eksport/import towarów w taki sposób, aby uniknąć jakichkolwiek roszczeńze strony organów kontroliobu krajów.

Reprezentacja interesów firmy przed organami władzy państwowej

Działalność polskiej firmy zazwyczaj zakłada konieczność stałej komunikacji z urzędami i instytucjami państwowymi. Specyfika takiej komunikacji wynika z konkretnego rodzaju działalności, prowadzonej przez określoną firmę.

Część tej pracy w miarę swoich obowiązków wykonuje księgowy. Jednak główne obowiązki spoczywają na zarządziepolskiej firmy.

W tym kontekście jesteśmy gotowi zostać Państwa przedstawicielem lub przedstawicielem Państwa firmy w relacjachz publicznymi organami i instytucjami Rzeczypospolitej Polskiej takich jak: Urząd skarbowy, Urząd pracy, Urząd do spraw cudzoziemców,  Instytucje opieki społecznej, Straż Graniczna i Celna itp.

Zapewnimy:

 • stałe przedstawicielstwopolskiej firmy Państwa w relacjach ze strukturami władzy;
 • prawne rozwiązanie konkretnych problemów, pojawiających się w relacji z organami władzy państwowej i samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Warto również zauważyć, że polskie prawo daje możliwość działania przez pełnomocnika w w rozwiązywania problemów prawnych firmy bez niezbędnego osobistego udziału jej zarządu.

Rozwiązanie sporów sądowych

Jeśli w trakcie swojej działalności zetknęliście się Państwo z problemem procesu sądowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zamierzacie bronić swoich praw w polskim sądzie – nasi wykwalifikowani prawnicy pomogą Państwu zorientować się we wszystkich niuansach polskiego procesu sądowego i udzielą niezbędnej pomocy prawnej.

ZapewnimyPaństwu:

 • opracowanie i uzasadnienie najbardziej korzystnejdla Państwapozycji prawnej w sporzesądowym;
 • w miarę możliwości, pozasądowe rozwiązywanie sporu;
 • przygotowanie wymaganychdokumentów sądowych, zgodnie z wymogami polskiego prawa;
 • niezawodne reprezentowaniePaństwainteresów na terenie Polski w sądach wszystkich instancji.

Głównenaszezadania w każdym postępowaniu sądowymto:

 • określenierzeczywistej pozycji klienta w zaistniałej sytuacji;
 • określenie optymalnych sposobów rozwiązania problemu;
 • sprawnarealizacja wybranego i uzgodnionego sposobu rozwiązania sporu.
Pomoc prawna korporatywnej działalności firmy. Sprzedaż udziałów wspólników

Jeśli macie Państwo już działającą polską firmę – należy zadbać o przyzwoitą pomoc prawną jej działalności korporatywnej.

Przeprowadzenie walnego zgromadzenia lub zebrania zarządu, zmiana członka zarządu lub siedziby, zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego, zmiana rodzaju działalności – wszystkie te kwestie wymagają należnej dokumentacji z uwzględnieniem wszystkich wymagań prawa polskiego.

Niepoprawnesporządzanie dokumentów doprowadziłoby do odmowy rejestracji przez państwowy organ i zwrotu dokumentów do uzupełnienia przez wnioskodawcę. W takim przypadku, przeprowadzenie nawet drobnego działania rejestracyjnego kosztuje polską firmę sporo czasu i wysyłki.

Zwracając się o pomoc do nas, będzieciemogli Państwo efektywniei szybko zrealizować:

 • zmianę członka zarządu firmylub składuzarządu;
 • wniesieniezmian dostatutufirmypolskiej (w tym zmiany rodzaju działalności);
 • zmianyadresu firmy;
 • rejestracjęrocznego sprawozdania finansowego;
 • zawieszenielub wznowieniedziałalności firmy;
 • zwiększenie lub zmniejszenie wysokości kapitału statutowego firmy;
 • poprawnesporządzeniepożyczki dla polskiej firmy i wiele innych czynności, niezbędnych do funkcjonowania polskiej firmy.

Wraziepotrzebypomożemysporządzićzmianę składu uczestnikówfirmy polskiej, zrealizować sprzedaż – kupnoudziałówfirmy, dokonać nowego podziałuudziałówpomiędzyaktualnymiczłonkowiespółkiitd.

Zawieszenie działalności spółki. Likwidacja spółki

Jeśli Państwa polska firma czasowo nie prowadzi działalności, jednak może być potrzebna Państwu za jakiś czas – polskie prawo zapewnia możliwość dokonania zawieszenia działalności gospodarczej, które może trwać do 2 lat.

Jesteśmy gotowi sporządzići złożyć odpowiednie dokumenty na zawieszenie działalności w najkrótszym możliwym czasie.

W razie potrzeby równie szybko zrealizujemy wznowieniedziałalności gospodarczej Państwa firmy w Polsce.

Jeślizdajeciesobie Państwo sprawę, że firma w Polsce nie będziejużpotrzebna– zalecamy przeprowadzenie jej likwidacji. Proces likwidacji przedsiębiorstwa, mimo że jest długi, umożliwi uwolnienie się odprzyszłychwydatkówi wszelkich zarzutówze strony organów skarbowych i rejestrowych(coroczne składanie sprawozdań finansowych, rejestracja każdego roku sprawozdań w KRS, opłata usług księgowegoi wynajmu biura i wiele innych).

Weźmiemy na siebie kompleksową obsługę procesu likwidacji polskiej firmy z najmniejszym Państwa udziałem we wszystkich procedurachlikwidacyjnych.

Stałe doradztwo. Usługi abonamentowe

Świadczymy usługi stałej pomocy prawnej w trakcie prowadzenia działalności polskiej firmy. Oferujemy elastycznysystem pakietów usługabonamentowych.

Wprowadziliśmypodział wartości usług, które są zapewniane przez prawników firmy i usługi świadczone przez naszego menedżera.

Nasze usługi abonamentowe będą niezbędne dlazagranicznego biznesu, nie mającegowłasnego stałego biura na terenie Polskiw początkowej fazie działalności.

Interesują Cię nasze usługi?

Zadzwoń do nas