W Polsce Na Ukrainie
Enter your email addrerss, and we will send file
E-mail

We will send file to your email

Legalne zatrudnienie i legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce

 • Zezwolenia na pracę w Polsce
 • Umowy o pracę z zagranicznymi pracownikami
 • Delegowanie pracowników zagranicznych do pracy w krajach ue. Uzyskanie formularza “A1”
 • Cofnięcie decyzji o deportacji i zakazie wjazdu na terytorium polski/ strefy shengen
Zezwolenia na pracę w Polsce

Jeśli chcecie Państwo zatrudniać w polskiej firmie obywatela Ukrainy lub cudzoziemca pochodzącego z innego kraju spoza Unii Europejskiej – pomożemy sprawnie przygotować i złożyć wszystkie dokumenty niezbędne do uzyskania prawa do pracy w Polsce.

Zapewniamy:

 • przygotowanie i złożenie do rejestracjikrótkoterminowych zezwoleń na pracę (oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi);
 • uzyskaniez urzędu pracy informacji starosty omożliwości zatrudnienia cudzoziemca;
 • sporządzeniei złożenie wniosku w celu uzyskania przez cudzoziemcazezwolenia na pracę typu «А» (zezwolenie wojewody);
 • sporządzeniei złożenie wniosku w celuuzyskaniaprzezcudzoziemcaprawa na pobyt i pracę(karta pobytu).

W trakcie naszej działalności, nasi pracownicy przygotowali ponad 700 krótkoterminowych zezwoleń na pracę (oświadczeńo zamiaru powierzenia pracy), około setki zezwoleń na pracę typu «А» (zezwoleń wojewody) i 48wniosków nakartypobytu.

Umowy o pracę z zagranicznymi pracownikami

Zatrudniając w polskiej firmie cudzoziemców (obywateli Ukrainy, Białorusi, Gruzji i innych krajów), oprócz odpowiednich zezwoleń na pracę, należy zadbać również o sporządzenie odpowiednich umów o pracę.

W zależności od rodzaju i specyfiki Państwa działalności w Polsce – pomożemy poprawnie przygotować relacje z pracownikiem – cudzoziemcem.

Zapewnimy:

 • przygotowanie umów o pracę z zagranicznymi pracownikami różnych specjalności, opracowanie opisów stanowisk i innych niezbędnych dokumentów kadrowych;
 • sporządzenieumów cywilnoprawnychz obcokrajowcami;
 • przygotowanieumów o podwykonawstwo z pracownikami zagranicznymi;
 • sporządzenieumównawykonaniepracyz polskimi przedsiębiorcamiwykonującymi indywidualną działalność gospodarczą.

Więcej o specyfice zatrudnienia w Polsce czytaj na stronie:

Delegowanie pracowników zagranicznych do pracy w krajach ue. Uzyskanie formularza “A1”

Jeśli Państwa polska firma planuje wykonywać pracena terenie innego kraju UE i w tym celu chcecie Państwo skierować tam swoich pracowników – pomożemy w odpowiedni sposóbsporządzić wszystkie wymagane dokumenty.

Równocześnie oferujemy:

 • określenie procedury delegowania zagranicznych pracowników polskiej spółki do wykonywania pracy w danym kraju UE;
 • sporządzenie zezwoleń na pracę i/lub kart pobytu dla pracowników zagranicznych;
 • sporządzenie wniosku o uzyskanie dla pracowników formularza “А1”;
 • sporządzenie umów o pracę z cudzoziemcami z uwzględnieniem potrzeb delegowania;
 • złożenie dokumentów na uzyskanie przez pracownika wizy Van der Elst.

Proces delegowania cudzoziemców za granicę jest żmudny i wieloetapowy. Tylko po poprawnym sporządzeniu wszystkich dokumentów według prawa polskiego i wymagań kraju wykonywania pracy Państwa pracownicy będą pracować za granicą legalnie, a Państwa biznes uniknie stosowania sankcji za niezgodne z przepisami kraju wykonywania pracy powierzenie pracy.

Cofnięcie decyzji o deportacji i zakazie wjazdu na terytorium polski/ strefy shengen

Jeśli z pewnych powodów otrzymaliście Państwo w Polsce decyzję o zobowiązaniu do powrotu i zakaz dalszego wjazdu na terytorium Polski lub Unii Europejskiej – pomożemy wykorzystać wszystkie przewidziane prawem środki ochrony swoich praw i cofnięcie niepożądanych decyzji organów administracji.

Zapewnimy Państwu:

 • sprawdzenie informacji czy dana osobazostała wpisana w rejestrze persona non gratanaterenie Polski i UE;
 • sporządzeniei złożenie wniosku do Straży Granicznej Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie cofnięcia zakazu wjazdu;
 • sporządzenie odwołania od decyzjiorganówwładzy o deportacji i ustanowieniu zakazu wjazdu;
 • udział w postępowaniu sądowym w sprawie dotyczącej deportacji i ustanowieniazakazu dalszego wjazdu do Polski.

Ponadto, oferujemy Państwu upoważnionego przedstawicieladziałającego na terenie Polski, który będzie kontrolowałprzebieg procesu administracyjnego,lub sądowego i obsługiwałdla Państwa całąniezbędną korespondencję.

Interesują Cię nasze usługi?

Zadzwoń do nas